MAGAZÍN OKO inzertní noviny

Přejít na obsah
Firemní inzerce
KOMERČNÍ INZERCE
Všeobecné obchodní podmínky
------------------------------------------------------------------------------------------------
Všeobecné obchodní podmínky pro inzerci v MAGAZÍNU OKO
platné od 10.1.2013:
1.a. MAGAZÍN OKO je periodikum vycházejícím v České republice nebo její části v krajských (nebo jiných) mutacích. MAGAZÍN OKO zpravidla vychází jedenkrát měsíčně kromě vydání v měsíci lednu a v měsíci srpnu. Číslování vydání je: římské číslo měsíce/arabské číslo roku; přičemž čísla měsíců, kdy magazín nevychází, se vynechávají.
1.b. Vydavatelem MAGAZÍNU OKO, je firma Ing. Petr Šmíd - AINTEL, IČO: 73406511, DIČ: CZ6708160151 (plátce DPH), se sídlem F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany, korespondenční adresou MAGAZÍN OKO, P.O. BOX 26, 334 41 Dobřany, (evidující úřad ŽL: 340607 - Městský úřad Stod).
1.c. Ing. Petr Šmíd, je jediná osoba oprávněná v souvislosti s MAGAZÍNEM OKO, přebírat finanční hotovost, schvalovat vystavování faktur a i ostatní právní úkony. Pokud by jiná osoba jednala za MAGAZÍN OKO, nebo firmu Ing. Petr Šmíd - AINTEL, jsou takové právní úkony neplatné. To neplatí o přebírání objednávek k inzerci v MAGAZÍNU OKO.
2.a. Zájemce o prezentaci - inzerci (dále jen objednavatel) podá objednávku k prezentaci u vydavatele MAGAZÍNU OKO. Objednávka může být podána písemně, telefonicky nebo vyplněním on-line formuláře na webových stránkách MAGAZÍNU OKO.
2.b. Písemná objednávka opatřena podpisem (případně i otiskem razítka objednavatele), muže být předána vydavateli, osobně, prostřednictvím inzertního poradce MAGAZÍNU OKO, poštou, faxem nebo naskenovaná emailem.
2.c Telefonická objednávka může být podána pouze u vydavatele na tel. číslo 777051880. Telefonní hovor bude nahráván a nahrávka bude sloužit jako doklad objednávky.
2.d. On-line objednávka podaná na webových stránkách MAGAZÍNU OKO bude telefonicky ověřována. Telefonní hovor bude nahráván a nahrávka bude sloužit jako doklad objednávky.
3.a. V případě akceptace objednávky vydavatelem, vydavatel, nebo jím pověřená osoba, objednávku zpracuje a v případě i tvorby prezentace, zašle vydavatel nebo jím pověřená osoba, objednavateli inzerce, prezentaci ke schválení. Za takové poslání se považuje odeslání na email objednavatele, osobním předáním, faxem, nebo poštovním   doručením. V případě, že do třech dnů od doručení objednavateli inzerce, nebude objednavatel žádným způsobem reagovat, bude prezentace považována za schválenou a prezentace bude uveřejněna v této podobě.
3.b. Vydavatel neodpovídá za obsah inzerátu, prezentace nebo PR článku. Objednavatel si odpovídá za to, že obsah inzerátu, prezentace nebo PR článku je v souladu se zákony a neporušuje práva třetích osob a to platí i v případě, že inzerát, prezentace nebo PR článek byl vytvořen MAGAZÍNEM OKO.
3.c. Vydavatel může odmítnout objednávku na prezentaci v MAGAZÍNU OKO bez udání důvodu objednavateli.
3.d. Objednávka může být objednavatelem zrušena maximálně 10 dní před stanovenou uzávěrkou vydání do kterého byla podána. V jiném případě, může být vyfakturováno až 80 % z ceny objednávky i když prezentace nebude uveřejněna a 100 % z ceny pokud prezentace bude uveřejněna. V případě, že bude objednavatelem inzerce zrušena část hromadné objednávky, na kterou byla vystavena sleva, může být vydavatelem zpětně tato sleva doúčtována za část již uveřejněných prezentací.
4.a. Ceny za prezentaci v MAGAZÍNU OKO jsou smluvní, platný ceník, jehož aktuální verze je vždy umístěna na webových stránkách je orientační. Součástí ceníku je datum od kdy nabývá platnost. Součástí ceníku je informace o počtu výtisků. V případě že se na konkrétní vydání nepodaří zajistit dostatečný počet inzerentů může být pro zachování vydání tiskový náklad snížen.
4.b. Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, bude po vydání vystavena vydavatelem faktura se čtrnácti denní splatností od vystavení a společně s jedním výtiskem (nebo PDF souborem v případě zaslání faktury emailem) MAGAZÍNU OKO obsahující inzerci – prezentaci, nebo PR článek objednavatele, zaslána objednavateli k zaplacení.
4.c. Pokud nebude ze strany inzerenta (objednavatele inzerce) uhrazena faktura za inzerci do třiceti dnů od data splatnosti faktury je vydavatel oprávněn kromě úroku z prodlení doúčtovat inzerentovi, který čerpal slevu, cenu inzerce do plné ceníkové ceny bez slev. To neplatí, pokud se inzerent s vydavatelem dohodnou před tímto termínem na splátkovém kalendáři a ze strany inzerenta budou všechny splátky řádně a včas placeny.
5.a. Ostatní vztahy mezi objednavatelem a vydavatelem se řídí platnými Českými zákony.
5.b. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 10.1.2013.
V Plzni 2.1.2012, Vydavatel MAGAZÍNU OKO, Ing. Petr Šmíd v.r.

Návrat na obsah