MAGAZÍN OKO inzertní noviny

Přejít na obsah
Firemní inzerce
LOGO MAGAZÍN OKO
www.oko24.cz
Aktuální vydání
Aktuální vydání
KOMERČNÍ INZERCE
Všeobecné obchodní podmínky
------------------------------------------------------------------------------------------------
Všeobecné obchodní podmínky pro inzerci v MAGAZÍNU OKO
platné od 10. 4. 2021:
1.a. MAGAZÍN OKO je periodikum vycházejícím v České republice nebo její části v krajských (nebo jiných) mutacích. MAGAZÍN OKO zpravidla vychází jedenkrát měsíčně kromě vydání v měsíci lednu a v měsíci srpnu. Číslování vydání je: římské číslo měsíce/arabské číslo roku; přičemž čísla měsíců, kdy magazín nevychází, se vynechávají.
1.b. Vydavatelem MAGAZÍNU OKO, je firma Ing. Petr Šmíd, IČO: 73406511, DIČ: CZ6708160151 (plátce DPH), se sídlem F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany, korespondenční adresou Redakce MAGAZÍN OKO, Petřínská 2, 326 00 Plzeň, (evidující úřad ŽL: 340607 - Městský úřad Stod).
1.c. Ing. Petr Šmíd, je jediná osoba oprávněná v souvislosti s MAGAZÍNEM OKO, přebírat finanční hotovost, schvalovat vystavování faktur, a i ostatní právní úkony. Pokud by jiná osoba jednala za MAGAZÍN OKO, nebo firmu Ing. Petr Šmíd, jsou takové právní úkony neplatné. To neplatí o přebírání objednávek k inzerci v MAGAZÍNU OKO.
2.a. Zájemce o prezentaci — inzerci (dále jen objednavatel) podá objednávku k prezentaci u vydavatele MAGAZÍNU OKO. Objednávka může být podána písemně, telefonicky nebo vyplněním on-line formuláře na webových stránkách MAGAZÍNU OKO.
2.b. Písemná objednávka opatřena podpisem (případně i otiskem razítka objednavatele), muže být předána vydavateli, osobně, prostřednictvím inzertního poradce MAGAZÍNU OKO, poštou, faxem nebo naskenovaná emailem.
2.c Telefonická objednávka může být podána pouze na tel. čísla patřící vydavateli 777051880, 602366896, 371120490. Telefonní hovor může být nahráván a nahrávka bude sloužit jako doklad objednávky. A zachována max. po dobu 3 měsíců po uhrazení poslední faktury za objednávku.
2.d. On-line objednávka podaná na webových stránkách MAGAZÍNU OKO bude telefonicky ověřována. Telefonní hovor může být nahráván a nahrávka bude sloužit jako doklad objednávky. A zachována max. po dobu 3 měsíců po uhrazení poslední faktury za objednávku.
3.a. V případě akceptace objednávky vydavatelem, vydavatel, nebo jím pověřená osoba, objednávku zpracuje a v případě i tvorby prezentace, zašle vydavatel nebo jím pověřená osoba, objednavateli inzerce, prezentaci ke schválení. Za takové poslání se považuje odeslání na email objednavatele, osobním předáním, faxem, nebo poštovním  doručením. V případě, že do třech dnů od doručení objednavateli inzerce, nebude objednavatel žádným způsobem reagovat, bude prezentace považována za schválenou a prezentace bude uveřejněna v této podobě.
3.b. Vydavatel neodpovídá za obsah inzerátu, prezentace nebo PR článku. Objednavatel si odpovídá za to, že obsah inzerátu, prezentace nebo PR článku je v souladu se zákony a neporušuje práva třetích osob, a to platí i v případě, že inzerát, prezentace nebo PR článek byl vytvořen MAGAZÍNEM OKO.
3.c. Vydavatel může odmítnout objednávku na prezentaci v MAGAZÍNU OKO bez udání důvodu objednavateli.
3.d. Objednávka může být objednavatelem zrušena maximálně 7 dní před stanovenou uzávěrkou vydání do kterého byla podána. V jiném případě, může být vyfakturováno až 50 % z ceny objednávky i když prezentace nebude uveřejněna a 100 % z ceny, pokud prezentace bude uveřejněna. V případě, že bude objednavatelem inzerce zrušena část hromadné objednávky, na kterou byla vystavena sleva, může být vydavatelem zpětně tato sleva doúčtována za část již uveřejněných prezentací.
4.a. Ceny za prezentaci v MAGAZÍNU OKO jsou smluvní, platný ceník, jehož aktuální verze je vždy umístěna na webových stránkách je orientační. Součástí ceníku je datum od kdy nabývá platnost. Součástí ceníku je informace o počtu výtisků. V případě že se na konkrétní vydání nepodaří zajistit dostatečný počet inzerentů může být pro zachování vydání tiskový náklad snížen.
4.b. Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, bude po vydání vystavena vydavatelem faktura se čtrnácti denní splatností od vystavení a společně s jedním výtiskem (nebo PDF souborem v případě zaslání faktury emailem) MAGAZÍNU OKO obsahující inzerci – prezentaci, nebo PR článek objednavatele, zaslána objednavateli k zaplacení.
4.c. Pokud nebude ze strany inzerenta (objednavatele inzerce) uhrazena faktura za inzerci do třiceti dnů od data splatnosti faktury je vydavatel oprávněn kromě úroku z prodlení doúčtovat inzerentovi, který čerpal slevu, cenu inzerce do plné ceníkové ceny bez slev. To neplatí, pokud se inzerent s vydavatelem dohodnou před tímto termínem na splátkovém kalendáři a ze strany inzerenta budou všechny splátky řádně a včas placeny.
5.a. Ostatní vztahy mezi objednavatelem a vydavatelem se řídí platnými Českými zákony.
5.b. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 10.4.2021.
V Plzni 9. 4. 2021, Vydavatel MAGAZÍNU OKO, Ing. Petr Šmíd v.r.
Dodatek VOP GDPR: Fa Ing. Petr Šmíd, IČO: 73406511,dále jen: MAGAZÍN OKO  zpracovává osobní údaje na základě právního titulu v nezbytném rozsahu v souvislosti s obchodním vztahem, daňovými a účetními zákony. Nad jejich rámec pak zpracovává i kontaktní informace – jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo majitele nebo kontaktní osoby zastupující v obchodním jednání firmu, společnost nebo organizaci. Takto získané údaje slouží výhradně pro potřeby MAGAZÍNU OKO (případně zpracované externí účetní firmou smluvně zajištěnou na ochranu osobních údajů), nejsou sdíleny s dalšími jinými subjekty a jsou dle obecného nařízení GDPR chráněny proti zneužití. Právem firmy, nebo jejího zástupce je obdržet informace o Vašich datech, které o Vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech Vám náleží právo na výmaz. Zejména pokud Vás evidujeme jako kontaktní osobu a ve Vaší firmě došlo ke změně této osoby. Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

FIREMNÍ INZERCE:

Návrat na obsah